loterij-opzeggen.nl algemene voorwaarden algemene voorwaarden

loterijopzeggen.nl algemene voorwaarden

Bekijk de Algemene voorwaarden van loterij-opzeggen.nl

1. Definities

In deze voorwaarden set worden de navolgende betekenissen gegeven aan de navolgende definities:
Contractant: de contractuele wederpartij van Leverancier; zijnhttps://www.loterijopzeggen.nlde de klant
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Dienst: de door leverancier geleverde dienst waarmee de contractant een overeenkomst met een derde kan opzeggen waarbij contractant partij is;
Leverancier: loterij-opzeggen.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78606004 en tevens handelend onder de naam loterij opzeggen.nl;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en contractant, waarbij contractant de leverancier dienst afneemt;

2. Voorwaarden algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en gesloten overeenkomsten waarbij de leverancier als aanbieder van de dienst aan de contract.
 2. Voordat de overeenkomst digitaal wordt gesloten, wordt de deze voorwaarden set aan contractant aangeboden.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal leverancier voordat de overeenkomst wordt gesloten,
  de contractant wijzen op welke wijze de algemene voorwaarden bij leverancier zijn in te zien via de website.
  De contractant kan deze beschikking eenvoudig opslaan of downloaden.
  Als een contractant dit wil worden de voorwaarden naar de contractant opgestuurd
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk afwijken van deze voorwaarden als er een door beide partijen getekende overeenkomst is die afwijkt van de algemeen verklaarde voorwaarden set
 4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, dan gelden de overige bepalingen nog steeds.
  Partijen zullen dan in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de niet meer geldende bepalingen te vervangen.
 5. Leverancier behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  Wanneer zij wil. Als de set op de website staat dan geldt de overeenkomst voor alle overeenkomsten.
 6. Informatie en mededelingen op de website van Leverancier zijn onder voorbehoud van software en typefouten.
  Als er toch iets mis gaat dan gaat deze overeenkomst voor op de getoonde informatie op de website

3. Overeenkomst en herroepingsrecht

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra contractant het leverancier aanbod onder toepassing van deze voorwaarden set aanvaardt.
 2. Indien contractant het aanbod via de website heeft aanvaard, bevestigt de leverancier direct door middel van een bevestiging mail de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. De leverancier verstrekt een niet goed geld terug garantie.
  Dat betekent dat als de contractant de afgenomen dient toch binnen afzienbare tijd niet wil afnemen dat de leverancier dan het geïncasseerde bedrag terugstort en de contractant de verkregen gegevens terugstuurt.
  De contractant dient dit kenbaar te maken via het contact formulier op de website.
  Wel willen wij graag de reden weten waarom er gebruik wordt gemaakt van deze garantie.
  Met deze informatie kan de contractant zijn dienstverlening verbeteren
 4. De leverancier dienst is geautomatiseerd.
  Om deze reden wordt contractant direct voor het sluiten van de overeenkomst gevraagd om in te stemmen met de nakoming door leverancier van de overeenkomst verplichtingen.
 5. Ten aanzien van de inhoud van opzeggingsbrieven en de resultaten die door Leverancier worden gerealiseerd,
  is het herroepingsrecht en of enige aansprakelijkheid volledig uitgesloten.
  Dit komt omdat de inhoud van de opzeggingsbrieven tot stand komt volgens contractant specificaties.

4. Dienst

 1. De leverancier dienst bestaat uit het faciliteren van een door contractant gewenste opzegging van een loterij overeenkomst.
  Leverancier biedt de mogelijkheid om een dergelijke overeenkomst digitaal en via aangetekende e-mail post op te zeggen.
 2. De Leverancier dienst wordt geleverd op basis van een inspanning.
  Aansprakelijkheid over het gevolg van de geleverde dienst wordt dan ook volledig uitgesloten omdat de inhoud van de brief wordt geformuleerd door de contractant.
 3. Voor iedere 50 bestellingen boven de 200 beginstand wordt er een boom gepland bij een nader door de contractant aan te stellen partner die dit proces verder vormgeeft.
  De jaarlijks geplante bomen en de bespaarde co2 per jaar worden op de website benoemd.
 4. Contractant geeft de garantie dat hij enkel opdracht geeft tot het opzeggen van een overeenkomst waarbij hijzelf partij is.
  Indien een derde partij betrokken is bij een overeenkomst die contractant wenst op te zeggen.
  De contractant is dan bevoegd om de derde partij te vertegenwoordigen.
 5. Leverancier staat niet in voor de correctheid van een door contractant gekozen opzegging.
  Om risico’s zo veel mogelijk voor contractant uit te sluiten wordt door de aanbieder uitsluitend aangetekende mail opzeggingen aangeboden.
  Dit verlaagd het risico op fouten. Er worden daarom ook geen maatwerk brieven verstrekt.
 6. De leverancier kan ook niet aansprakelijk worden gehouden,
  indien opzegging van de overeenkomst met de wederpartij van contractant in het geheel niet mogelijk is.
 7. De tijdige bezorging van de aangetekende e-mail opzeggingsbrief voor de contractant valt buiten de invloedssfeer van leverancier.
  Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van niet of niet-tijdige aankomst van een opzeggingsbrief.
 8. Indien contractant de leverancier een opdracht verstrekt in het weekend of op een feestdag de opdracht verleent om een bepaalde overeenkomst op te zeggen,
  dan verwerkt leverancier deze opzegging op de eerstvolgende werkdag.
 9. Contractant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar aangeleverde gegevens,
  zoals het e-mailadres waar een kopie van de opzeggingsbrief en de rest van het proces naar toe wordt verzonden.
 10. Leverancier streeft ernaar een opzeggingsbrief op werkdagen binnen 24 uur te versturen,
  doch zij is niet aansprakelijk indien zij de opzeggingsbrief enige tijd later verstuurt.
 11. Indien de wederpartij van contractant een overeenkomst wil opzeggen en de te hanteren opzeggingswijze wijzigt,
  dan spant Leverancier zich in om de nieuwe opzeggingswijze zo snel mogelijk in haar systemen te verwerken.
  De leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden indien zij abusievelijk nog van de oude opzeggingswijze gebruikmaakt.
 12. De leverancier zal geen telefonische helpdesk bieden.
  Dus zijn de kosten scherp geprijsd en de aantallen zijn hoog.
  Daarom kan telefonische dienstverlening bij deze dienst niet uit en is gekozen voor een sterk geautomatiseerd proces.
  Er is gekozen voor een online dienstverlening via ons contact formulier. Wij streven er naar binnen een keer per week de consument te beantwoorden.

5. Prijsstelling dienstverlening

 1. Alle prijzen zijn in de Euro’s en inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de diensten van leverancier zijn herroepbaar tot het moment dat leverancier de opdracht van de contractant heeft geaccepteerd.
 2. Verschuldigde bedragen worden door contractant vooraf conform vermelde betalingscondities betaald.
  Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 3. De leverancier mag als hij dat wil haar haar aanspraken op betaling aan derden door verkopen, of te verpanden

6. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid,
  is de aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade geleden door gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier
  van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen ieder onrechtmatig handelen van leveranciers,
  haar werknemers of door haar ingeschakelde derden,
  per gebeurtenis dan wel een reeks samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat contractant in het kader van de dienst aan Leverancier heeft betaald.
 2. Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een te late opzegging of een opzegging op onjuiste wijze,
  indien de wijze van opzegging door contractant is gekozen.
  Verder kan leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een wijziging in de opzeggingswijze,
  die door de contractuele wederpartij van contractant is vastgesteld.
  Daarnaast rust op leverancier nimmer aansprakelijkheid voor andere schade dan vermogensschade en indirecte schade,
  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien
  en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van leverancier.

7. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting,
  daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe gehinderd is als gevolg van overmacht.
  Onder overmacht aan de zijde van leverancier wordt onder meer verstaan:
  overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, internet storing, oorlog en problemen met digitale e-mail bezorging.
 2. De contractant heeft altijd de mogelijkheid om op het moment van overmacht de dienst te staken.
  De leverancier kan dit pas na twee maanden de overeenkomst ontbinden door een schriftelijk aanschreven.

8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de contractant overeenkomst ter beschikking gestelde dienst alsmede het intellectuele eigendom van de website en,
  berusten uitsluitend bij Leverancier of diens toeleveranciers.
  Afnemer verkrijgt slechts een gebruiksrecht voor zover dat noodzakelijkerwijs uit de dienst voortvloeit
  en voor zolang de Overeenkomst duurt en het gebruik in overeenstemming is met de overeenkomst,
  deze voorwaarden set en overige wettelijke verplichtingen.

9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten Overeenkomst,
  worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is op het moment van de rechtszaak.